Monthly Archives: May 2015

ዛሬ ግንቦት 7 ቀን 2007 ዓ.ም ነው& 1997 በትውስታ* ክዶ/ር ታደሰ ብሩ

Originally posted on Freedom4Ethiopian:
ዛሬ ግንቦት 7 ቀን 2007 ዓ.ም ነው። ከዛሬ 10 ዓመታት በፊት ግንቦት 7 ቀን 1997 ዓ.ም. ነበር። አይገርምም? “የ1953ቱ የመግሥቱ ንዋይ መፈቅለ መግሥት ሙከራ ለ1966 ቱ ሕዝባዊ አብዮት ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል” ሲሉ ሩቅ .. ሩቅ…

Posted in Uncategorized | Leave a comment