ረመዳንን አስመልክቶ ሌሎች
ዑመቶች ያልተሰጡ ለዚህ ዑመት ብቻ
የተሰጡ አምስት ልዩ ነገሮች
ወንድሞቼ! እህቶቸ! የተከበረው ወር፣
ታላቁ ወርመጣላችሁ!! በውስጡ
አጅር የሚደራረብበት፣ የአላህስጦታ
የሚበረከትበት፣ መልካምን ፈላጊ
ሁሉ የበጐነገራት በሮች የሚከፈቱበት
የኸይር ወር፣ የበረካ ወር፣የስጣታና
የገፀበረከት ወር፡፡ የረመዳን ወር
ሰዎችመሪ፣ ከቀን መንገድና
(እውነትን ከውሸት)
ከሚለዩምገላጮች ሲኾን ቁርአን
የተወረደበት ነው፡፡ እዝነትናምህረት
ያካበበው ወር ነው፡፡እነዚህንና
ሌሎችንጉዳዮች በተመለከተ ብዙና
ግልፅ መረጃዎችከቀደመው
ትልውልድ ደርሶናል፡፡ ከአቢ
ሁረይራረዲየላሁ ዓንሁ፣ ተይዞ
እንደተወራው ነብዩ ( ﷺ)እንዲህ
ብለዋል “ረመዳን በመጣ ጊዜ የጀነት
በሮችይከፈታሉ፤ የእሳት በሮች
ይዘጋሉ፣ ሰይጣናትምይታሰራሉ፡፡”
ቡኻሪና ሙስሊም ዘግበውታል፡፡
መልካም ስራዎች ስለሚበዙና
የሰራውንም ባለቤቶችለማበረታታት
የጀነት በሮች የሚከፈቱ
ሲኾንከሙእሚሞቹ ዘንድ ወንጀል
ሰለሚቀንስ የጀሀነምበሮች ይዘጋሉ
ሰይጣኖችም ይታሰራሉ፡፡
ኢማሙአህመድ አቡ ሁረይራን ረዐ
ጠቅሰው እንደዘገቡትነብዩ ሰዐወ
እንዲህ ብለዋል
“የእኔ ኡመቶች ረመዳንን
አስመልክቶከነሱ በፊት ማንም
ያልተሰጠውንአምስት ልዩ ነገሮች
ተሰጥተዋል፡፡ የአላህዘንድ የፆመኛ
አፍ ሽታ ልክ እንደሚስክሽታ ነው፣
እስከሚያፈጥሩ ድረስመላኢካዎች
ምህረትን ይጠይቁላቸዋል፣አላህ
በየቀኑ ጀነትን እያሰማመረመልካም
ባሮቼ የሚያስቸግራቸውንናየሚያስ
ከፋቸውን ነገር በመተው
ስራእንደሚሰርቁት አሁን
አይሰርቁምበመጨረሻው ሌሊት
ምህረትይደረግላቸዋል፡፡ የአላህ
መልዕክተኛሆይ ይህች ሌሊት
ለይለቱል ቀደር ናትን?ብለው ሰሃቦች
ጠየቋቸው፡፡ አይደለችምግና ሰራተኛ
ስራውን እንደጨረሰ ነውምንዳው
የሚከፈለው አሏቸው፡፡እነዚህ
አምስት ነገሮች ለሙስሊሞች ነው
የተዘጋጁት አላህ በሙስሊሞች ላይ
ፀጋዎቹን ሊያሟላ ከሌላው ህዝብ
በተለየ መልኩ ለሙስሊሞች አደረገ፡፡
“ እናንተበላጭ ህዝቦች ናችሁ፤
በመልካምታዛላችሁ፤ ከመጥፎ
ትከለክላላችሁበአላህም
ታምናላችሁ፡፡” ዘርዘር አርገን አንድ
በአንድ ስናያቸው
¤ የመጀመሪያው ገፀ በረከት የፆመኛ
የአፍ ሽታ ልክእንደሚስክ ነው አንድ
ሰው ከምግብ ሲርቅ አፉመጥፎ
ጠረን ያመጣል፡፡ ምንም እንኳን ይህ
ጠረንሰዎች ዘንድ የተጠላ ቢሆንም
አላህ ዘንድ ግንከሚስክ ሽታ የተሻለ
ጥሩ ሽታ ነው፡፡ ምክንያቱ
ደግሞአላህን በመታዘዝና በማምለክ
የመጣ ስለሆነ ነው፡፡ማንኛውም
አላህን በመተዘዝና በማምለክ
የመጣነገር እሱ ዘንድ እጅግ ተወዳጅ
ነው፡፡ አላህ ለሰራውባለቤት የተሻለንና
በላጭን ነገር ይተካዋል፡፡
ስለዚያበአላህ መንገድ ላይ የአላህ
ቃል የበላይ ትሆን ዘንድሲዋጋ
ስለተገደለ ሰው ሰምተሃልን?
የውመል ቂየማቁሱሉ ደም እያፈሰሰ
ይመጣል፤ መልኩ ልክ እንደደምነው
ጠረኑ ደግሞ እንደሚስክ ነው፡፡
በሐጅ ጊዜበተመሳሳይ መልኩ አላህ
መላኢኮችን አረፋ ላይስለቆሙ ሰዎች
እንዲ ይላቸዋል “እነኝህን
ባሮቼንተመልከቱ፤ ፀጉራቸው
ተንጨባሮና አቧራ ለብሰውወደ እኔ
መጡ፡፡” አህመድና ኢብኑ
ሒባንዘግበውታል፡፡ እዚህ ቦታ ላይ
የፀጉር መንጨባረርአላህ ዘንድ
ተወዷል፡፡ መነሻው አላህን
መታዘዝናኢህራምን ላለመፍታት
እንዲሁም አለባበስንከማሳመር
መጠንቀቅ ስላለባት በመሆኑ ነው፡፡
¤ ሁለተኛው ገፀ በረካት መላኢካዎች
እስከ ሚያፈጥሩ ድረስ ምህረትን
ይጠይቁላቸዋልመላኢካዎች አላህ
ዘንደ የተከበሩ ካዘዛቸው
ዝንፍየማይሉ ከከለከላቸው
የማይቀርቡ ብፁአን ፍጡርናቸው፡፡
ለፆመኞች የሚያደርጉት ዱዓ በአላህ
ፈቃድላይ የተመሰረተ በመሆኑ
ተቀባይነቱ ጥርጥርየለውም፡፡ አላህ
ለዚህች ኡማህ መላኢካዎች
ዱዓእንዲያደርጉ መፍቀዱ የኡማዋን
ትልቅነት፣ የዝናውከፍ ማለትም
የፆማቸውንም ታላቅ ትሩፋት
ይገልፃል፡፡ምህረት (ኢስቲግፋር)
መፈለግ ማለት አንድ ሰውወንጀል
በዱንያ ሆነ በአኺራ ድብቅ
እንዲሆንለትይህችንም ወንጀል አላህ
እንዲያልፈው መጠየቅማለት ሲሆን
ይህ ደገሞ
ከምንፈልጋቸውናከምንመኛቸ ው
ነገሮች ሁሉ እጅግ በላጩ ነው፡፡
የአደም ልጆች ምንጊዜም ተሳሳቾችና
ድንበርአላፊዎት ናቸው በመሆኑም
የአላህን ምህረት
መከጀልይገባቸዋል፡፡
¤ ሶስተኛ ገፀ በረከት ሰይጣናት
በሰንሰለትና እግረ ሙቅ ይታሰራሉ
እስራቱ መልካም የአላህ ባሪያዎችን
እንዲያጠሙና ከሐቅ እንዳያዘናጋቸው
ያደርጋል፡፡ ይህም የእሳት ባልደረቦች
ይሆኑ ዘንድ ጥሪ የሚያደርጉ
ጠላቶቻቸውን በማገት አላህ ባሮችን
የገዘበት መንገድ ነው፡፡ በዚህ ወር
ላይ የሚታየው ከፍተኛ መልካም
ስራን ለመፈፀም የሚደረግ ጉጉትና
ከመጥፎ ነገር ለመታቀብ
የሚደረገው ጥረት የሰይጣናቱ
መታሰር ውጤት ነው፡፡
¤ አራተኛው ገፀ በረከት አላህ በየቀኑ
ጀነትን ያስውባታል ባሮቼ
የሚያስከፋቸውንና የሚያስጠላቸውን
ነገር እርግፍ አድርገው ትተው
ወዳንቺ መምጣትን ፈልገዋል፣
ቀርበዋል ይላታል፡፡ አላህ ለመልካም
ባሮቹ ለማዘጋጀት ያሰማምራታል
በየቀኑ ባሮቹ ለእሷ ያላቸው ጉጉት
ይጨምር ዘንድ፡፡ እንዲህም ይላታል
ባሮቼ የዱንያ ጣጣን ትተው
ሲያንገላታቸውና ሲያደክማቸው
ሲያስቸግራቸው የነበረን ነገር ሁሉ
በመተው በጐ ነገርን በመስራት ላይ
ታጥቀው ተነስተዋል፡፡ ወደ ሰላሟና
የክብረ ሀገሯ ጀነት የሚያደርሳቸው፣
የዱንያም የአኺራም ብቸኛ የደስታ
ምንጭም ይህ መሆኑን
አውቀዋል፡፡
¤ አምስተኛው ገፀ በረከት አላህ
በዚህ በተባረከ ወር ሌሊቶች
በተገቢው ሁኔታ ለሚቆሙ እና
ለሚፆሙ ለነብዩ ሙሐመድ ኡመቶች
ምህረትን ይለግሳቸዋል፡፡ ይህም
ሰዎች ስራቸውን በሚደመድሙበት
ጊዜ የሚከፍላቸው ትሩፋት ነው፡፡
ሰራተኞች የስራ ዋጋቸው
የሚከፈላቸው ሰራቸውን ሲያጠናቅቁ
ነውና፡፡ አላህ ለባሮቹ በሶሰት መልኩ
ችሮታውን ይለግሳቸዋል፡፡አንደኛ
ኃጢአትን ለማሰማር ደረጃን ከፍ
ለማድረግ የሚያስችልን መልካም
ስራ ባሮች እንዲሰሩ መደንገጉ
አንደኛው ነው፡፡ ይህ ድንጋጌ ባይኖር
ኖሮ አላህን በዚህ መልኩ ማምለክ
ባልቻሉ ነበር፡፡ ኢባዳ በራዕዩ መልክ
ከአላህ ወደ መልዕክተኛው ሰዐወ
የሚተላለፍ ነው፡፡ ለዚያም ነው
ከአላህ ውጭ ሸሪዓን ወይም ስርዓተ
ህግን የሚደነግጉ ሰዎችን ያወገዘውና
የሽርክ ስራ እንደሆነ የገለፀው፡፡
“ከሃይማኖት አላህ በርሱ
ያልፈቀደውን ለርሱ የደነገጉ
ተጋሪዎች ለነርሱ አሏቸውን?”
ሁለተኛ ብዙዎች ወደኃላ ያሉበትን
መልካም ስራ እንዲሰሩ አላህ
ገጠማቸው፡፡ የአላህ እርዳታና
መገጠም ባይኖር ኖሮ ለዚህ
ባልታደሉ ነበር ችሮታው የአላህ
ነውና፡፡ “በመስለማቸው በአንተ ላይ
ይመፃደቃሉ፤ በእስልምናችሁ በእኔ
ላይ አትመፃደቁ፤ ይልቁንም አላህ
ወደእምነት ስለመራችሁ
ይመፃደቅባችኃል፤ እውነተኞች
ብትሆኑ (መመፃደቅ ለአላህ ነው)
በላቸው፡፡” (አል ሑጅራት 17)
ሶስተኛአላህ ለኸይር ስራዎች ከፍተኛ
ምንዳን አዘጋጅቷል፡፡ አንድ ሀሰና
በአስር፣ በሰባት መቶ፣ በብዙ እጥፍ
ድርብ ተባዝቶ ይሰጠዋል፡፡ ይህ ችሮታ
የአላህ ነው፡፡ ምስጋና የተገባው
ይሁን፡፡ ወንድሞቼ! እህቶቼ!
የረመዷን መድረስ ትልቅ ፀጋ ነው
ሐቁን መወጣት ለቻለና አላህን
ከመወንጀል ትዕዛዛቱን ወደመፈፀም፤
ከዝንጋታ አላህን ወደ ማውሳት፤
ከአላህን መራቅ ወደ እሱ መመለስን
ምርጫው ላደረገ ሰው እውነትም
ታላቅ ፀጋ ነው፡፡
አንተ በረጅብ ወር ወንጀል ያልበቃህ
ከዚያም በሻዕባን የቀጠልክ አሁን
የፆም ወር
መጥቶልሃልእንደለመድከው
የኃጢአት ወር አታድርገው ቁርአንን
አንብብበት ተስቢህም አድርግበት
ባለፈው የፆም ነበረ ስንትና ስንት
ከቤተሰብ ከወንድሞች ከጐረቤት ግና
ወሰዳቸው አይቀሬው ሞት ለአንተ
ጊዜ ሰጠህ እንድትማርበት ጌታችን
ሆይ ጠልቀን ከገባንበት ዝንጋታ
አንቃን፣ ከሞታችን በፊት የተቅዋን
ስንቅ ሰንቀን፣ ጊዜያችንን በከንቱ
ከማባከን ጠብቀን፣ ለእኛም፣
ለወላጆቻችንም በጥቅሉ ለሁሉም
ሙስሊሞች ምህረትን ለግሰን አንተ
የአዛኞች አዛኝ ነህና፡፡
ድናችንንም እንወቅበት

Advertisements

About Weraba times

I am journalist Journalisten
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to

  1. Pingback: mabdllselam's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s